کریشنا مورتی و سکس

 جیدو کریشنا مورتی نویسنده، متفکر و سخنران هندی تبار که دارای آثار بسیاری در باب مسایل خود شناسی و روانشناسی میباشد در نوشته های خود بر موضوعاتی چون وابستګی و ترس های روانی، آزادی و استقلال فردی، شرطی شدن ذهن، مراقبه و … تاکید فراوان دارد. نامبرده در خصوص رفتار جنسی  و سکس در انسان نیز صاحب رویکردی ویژه است […]

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)