Articles (مقالات)

همجنسگرایی زنان

همجنسگرایی زنان

همجنسگرایی زنان
همجنسگرایی زنان

در بررسی آثار و متون ایرانی نسبت به شرح و توصیف مقوله رابطه جنسی بین زنان کمتر شواهدی منعکس گردیده است و این در حالیست که سهم وسیعی به موضوعات شاهد بازی ، غلام بارگی ، لواط و.. در میان مردان اختصاص یافته است . در متون فارسی در شرح عمل آمیزش جنسی زنان با یکدیگر از عباراتی چون طبق زنی ، سعترگری و مساحقه گری و.. استفاده گردیده است . در فرهنگ دهخد ا یکی از معانی مساحقه ساییدن معنا گردیده که با این تعبیرمیتوان عمل مساحقه را برقراری رابطه جنسی بین دو زن از راه مالش آلت های تناسلی به یکدیگر معنا کرد لیکن دهخدا کلمه سحاقه را زنی که با آلت تناسلی چرمینه با زن دیگر مجامعت کند معنا میکند . در تعریف رفتار سعتری گری بهتر است معنی لغوی آن توضیح داده شود . منظور از سعتر ، امر ذکور یا همان آلت تناسلی مرد میباشد. و” سعتر باز” زنی را گویند که چرمینه ببندد و با زن دیگر مجامعت کند . سنایی از معنای کاربرد این واژه در بیت زیر آورده است: مروزی در راه دین با دنگ رعنایی ساز،سـَــعتـــَری از ننگ هر نامرد گردد سـَــعتـــَری » مولوی نیز در باب سعتری چنین اشاره دارد : چون نهد در زن خدا خوی نری ، طالب زن گردد آن سعتری
طبق زنی ، در فرهنگ دهخدا آرامش زن با زن معنا گردیده است که مسلماً در پی برقراری رابطه جنسی بین آنان منظور میباشد . اگر چه طبق زنی نیز در کنار مساحقه و سعتری گری بکار گیری آلت مصنوعی مردانه یک زن در رابطه جنسی با زن دیگر معنا گردیده لیکن استناط دیگر از رفتار طبق زنی با توجه به بکارگیری کلمه آرامش ، نوعی از رفتار جنسی بین دو زن را نمایانگر است که در آن دو زن در کنار یکدیگز یا رو برو با بکار گیری عضوی از بدن به عمل مالش آلت تناسلی و تلذذ جنسی همت گماشته اند . خاقانی در بیت شعری آورده است:اهل بغداد را زنان بینی ، طبقات طـَــبـــَـق زنان بینی .
در شرح وسیله ای که زنان از آن در روابط جنسی خود با زنان دیگر استفاده میکردند و به تقلید از آلت تناسلی مرد آنرا در بدن زن دیگر فرو میبردند باید به ” مچاچنگ ” ، ” چرمینه ” ، ” کاشی ” “حجت محکم ” ، ” سابوره “، ” مسماچنگ”، “چیزچنگ ” . “چیرچنک “. “جیزخنک “. اشاره کرد که معمولاً از چرم ساخته میشدند و زنان در هنگام رابطه جنسی آنرا به کمر خود بسته در بدن زن دیگر بکار میبردند. (مال رئیسان همه به سائل و زائر،و آن تو به کفشگرز بهر مچاچنگ .
ابوعاصم (از لغت فرس اسدی اقبال ص 280)
در “رساله تعریفات” زاکانی ” کاشی” به عنوان آلتی که زنان در حرمسرا آن را استعمال میگشته بکار برده شده که هم از چرم و هم از کاشی بوده و بنا به اسم آن (کاشی) گویا نوع مرغوب آن در کاشان ساخته می شده است.) “برهان قاطع” در تعریف زن سعتری می گوید: “زنی را گویند که چرمینه بندد و با زن دیگر مجامعت کند.” “دیدم زنکی ساخته از چرم ذکر / بربسته که گادنی کند چون نر خر” (کلیات عبید زاکانی، چاب اتابکی، تهران 1343 ص. 233).
در فرهنگ قدیم ایران مشکل جنسی شوهر را زن با بردن مچاچنگ نزد قاضی به زبان بی زبانی توضیح میداد و بدون اینکه نیاز به توضیح اضافی باشد و زن سخنی از نارضایتی جنسی خود از همسر بر زبان اورد ، صرف رویت مچاچنگ کافی بود که قاضی از اوضاع روابط جنسی و مشکل زن اطلاع پیدا کند . ویلم فلور معتقد است کلمه مچاچنگ از دهه سوم هجری بکار برده میشده واز مینیاتور معروفی که از ترکیه عثمانی به جای مانده بر میاید که گویا اجازه داده میشده مچاچنگ را به نشانه ناتوانی جنسی شوهر به محکمه قاضی برند تا زن بتواند طلاق بگیرد

ادامه دارد

دکتر مریم محبی

روانشناس و سکس تراپیست

www.maryammohebbi.com

Tel:9055971622

Voicemail:8187321622

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram