Articles (مقالات)
هرجنس گرایی

هرجنس گرایی

در طبقه بندی دسته جات متنوع گرایشات جنسی باعناوینی چون ” دگرجنس گرایی “،  ” همجنسگرایی ” ، ” هردوجنس گرایی” و  “هیچ جنسگرایی” زیاد برخورد میشود لیکن نباید انگاشت که تنوع گرایشات جنسی تنها به موارد فوق محدود میگردد . به عنوان مثال اصطلاح ” هرجنس گرا ” معرف نوع ویژه ای ازرفتار جنسی افرادیست که نسبت به همه جنسیت و گرایشات جنسی دارای فکر و تمایلات جنسی میباشند. لذا منظور از هرجنسگرایی کشش و اشتهای جنسی برای برقراری رابطه جنسی با افرادی متعلق به گروه هم جنس خود ، گروه مخالف جنس خود و گروه هردوجنس گرا میباشد . بدین مفهوم برای فردی که خود را هر جنس گرا اطلاق مینماید علاقه به داشتن سکس چه با جنس مخالف ، چه موافق و چه افرادی که به هردوجنس کشش جنسی دارند تعریف میگردد مضافاً به اینکه در زیر چتر ” هر جنس گرایی” تمایل به برقراری رابطه  جنسی با افرادی که جنسیت خود را عوض نموده اند یا افرادی که اصولاً فاقد جنسیت مشخص میباشند نیز بلامانع فرض گردیده است بدین معنا فردی که خود را هرجنسگرا مینامد با هر فردی از هر جنسیتی و با هر گرایش جنسی و یا بدون جنسیت خاص ، میتواند مبادرت به انجام رابطه جنسی نماید و مرز یا محدودیت جنسیتی ویژه ای دایره تمایلات جنسی او را محدود نمیسازد.

اصطلاح ” پن سکچوآل ” که الهام گرفته از کلمه یونانی ” پن ” به معنای ” همه ” یا ” هر ” میباشد از سالهای 1900 به این سو کاربرد کلامی  بیشتری از آن به عمل آمده اس . شیوع استفاده این عبارت در ادبیات جنسی  نشان از فراگیرتر شدن این سبک از رفتار جنسی در میان جوامع بشری میباشد.  سایر عناوین جنسیتی معمول و مصطلح که ریشه در زبان یونانی داشته اند عبارتند از : ” همو ” به معنای ” مشابه ” در اصطلاح هوموسکچوآل یا  همجنسگرا ، ” هترو” به معنای ” دیگر” در اصطلاح هتروسکچوآل یا دگرجنسگرا ، ” بای” به معنای ” دو ” در اصطلاح بایسکچوآل و یا هردوجنسگرا ، ” ای” به معنا ” هیچ ” در اصطلاح ایسکچوآل یا هیچ جنسگرا ( عدم علاقه به داشتن رابطه رمانتیک یا جنسی با فردی از هر جنسیت یا تمایل جنسی ).   در فرهنگ پن سکچوآلیتی ، این دسته افراد برای فردیت فرد پیش از جنسیت او احترام قائل بوده بدون توجه به فاکتور جنسیت مبادرت به برقراری رابطه جنسی مینمایند  روشنتر انکه برای فرد پن سکچوآل صرف کیفیت رابطه بیش از نوع دستگاه تناسلی فرد و یا تمایلات جنسی وی اولویت پیدا میکند. فرد پنسکچوآل نه تنها برای برقراری رابطه جنسی جنسیت شریک جنسی را ملاک قرار نمیدهد بلکه خودرا نیز منحصراً متعلق به گروه خاص جنسی قلمداد نمیکند

در شرح کاملتر فرهنگ پنسکچوآلیتی گفتنی است میل به برقراری رابطه جنسی با هر جنس یا گرایش جنسی نه به مفهوم سکس با همه کس و همه چیز میباشد لذا در این سیستم رابطه جنسی با کودکان یا سکس با حیوانات شامل نمیگردد.

در میان زمره افرادی که خود را پنسکچوآل قلمداد میکنند میتوان به انجل هیز اشاره کرد خواننده رپ 22 ساله ای که از محبوبیت خوبی در میان جوانان برخوردار است . انجل در” اهنگ عشق مشابه ” میگوید :

At age 13, my mother knew I wasn’t straight

She didn’t understand but she had so much to say

She sat me on the couch, looked me straight in my face and said

You’ll burn in hell or probably die of AIDS

It’s funny now but at 13 it was pain

To be almost sure of who you are and have it ripped away

And I’m sorry if it’s too real for some of you to fathom

But hate for who you love is not exactly what you’d imagine

Uh, and I guess it was disastrous

Cuz everything that happened afterwards was just madness

Locked away for two years to keep me on the inside

Because she’d rather see a part of me die than me thrive

سیزده ساله بودم که مادرم فهمید که گرایش جنسی معمولی ندارم ،

او از چیزی خبر نداشت ولی حرف گفتنی زیاد داشت ،

مرا بر روی مبل نشاند توی صورتم نگاه کرد و گفت : در جهنم سوخته خواهی شد یا ازایدز خواهی مرد،

الان شاید خنده دار به نظر آید ولی در 13 سالگی حرف دردناکی بود.

اینکه خودت میدانی چه کسی هستی  ولی این فهم از تو گرفته میشود.

من را ببخشید اگر این واقعیت را نمیتوانید تصور کنید.

ولی تنفر از کسی که شما دوستش دارید  چیزی نیست که بتوانید آنرا هضم نمایید.

انکار یک فاجعه بود چون هر چه بعد از اتفاق افتاد دیوانه کننده بود دوسال مرا از همه دور کردند تا در خود بمانم

چون او ترجیح میداد تا من بمیرم تا اینکه موفق شوم…

گفتنی است در جوامع امروزین بشری که تب برچسب زنی بیداد کرده است افراد عادت به فرهنگ طبقه بندی بوده دسته بندی های مختلفی چون ، زن ، مرد ، سیاه ، سفید و… امری عادی به شمار میرود و دراین بین مسائل جنسیتی نیز از آماج این تفکیک های جنسیتی مصون نمانده  هر فردی بنا بر شاخص های از پیش تعیین گشته و غیر قابل تغییری مجبور به پذیرش لقب دگر جنس گرا ، هم جنس گرا، دوجنس گرا ،  میگردد و این درحالیست که باید پذیرفت فرایند جنسیت پذیری و جنسیت گزینی امری بس پیچیده تر از تفکیک های ساده امروزینی است که افراد را بتوان در طبقه های زن و مردی دسته بندی کرد و بسیاری از افراد بشری هستند که  درابتدا، انتها و یا مابین این طیف  جنسیتی قرارمیگیرند که مشخصاً شاید نتوان نامی ویژه به انان اطلاق نمود. شکل گیری جنسیت  فرایندی زمان مند است که در طول زندگی یک فرد تحت تاثیر فاکتورهای متعددی چون ، ژن ، شرایط بدنی ، کیفیت هورمونی ،  انتخابات فردی ، فشارهای  محیطی و اجتماعی قابلیت تغییر یا تثبیت پیدا مینماید .

شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی ما را در گوش که : ” سکس بهتر ، زندگی بهتر”

دکتر مریم محبی سکس تراپیست

www.maryammohebbi.com

Tel: 905-597-1622

Voice mail : 818-732-1622


Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram