Articles (مقالات)

سکس برای مرد افتخار برای زن شرم

سکس برای مرد افتخار برای زن شرم

 سکس برای مرد افتخار برای زن شرم

از دیر باز  ذهنیت غالب در فضای فرهنگی جوامع مختلف بشری ، مقبولیت زندگی جنسی فعال برای  مردان  ودر مقابل منفوریت  آن برای زنان بوده است. طبق موازین نامکتبوب و ضمنی ، زندگی جنس پر رونق ، بهره وری از شرکای جنسی متعدد ، رابطه جنسی پیش از ازدواج و… حق مسلم مردانه فرض میگشته است و این در حالی بوده که سر وگوش جنبدن زنان در باب مسائل جنسی مذموم و شرم آلود انگاشته شده زنانی که پیش ار ازدواج رابطه جنسی میداشته اند ، زنانی که اشتیاق زیاد به داشتن رابطه جنسی از خود نشان میداده اند ، زنانی که شرکای جنسی متعدد تجربه میکردند و… با نگاه تحقیر جامعه مواجه بوده انگ بی حیایی جنسی و فاحشه گری را یدک کش میشده اند.

موضوع  بررسی هم ترازی و همسنگی تمایلات جنسی مردانه و زنانه سالهاست ذهن پژوهشگران علوم انسانی را به خود مشغول ساخته و محققین بر آن شده اند  تا  فرضیه جهان شمول ” کم سکسی برای زنان و بیش سکسی برای مردان ” را مورد نقد قرار داده  به بوته امتحان در اورده زیر ساخت های فیزیولژیک آنرا جویا گردند.اگر پیشتر از این بر اساس نظریه روانشناسی تکاملی مردان اسپرم خود را در بدن شرکای جنسی متعدد باید بپراکنند تا احتمال بقا نسل میسر گردد لیکن زن نظر به تعداد اندک تخمک های خود انتخابگر گشته کمتر و محتاط تر پا به عرصه رابطه جنسی گذاشته دنبال مرد قدرتمند میگردد توجیه مناسبی برای بیش فعالی جنسی مردان و کم فعالی جنسی زنان قلمداد میشد لیکن امروزه شواهد زیادی توانمندی جنسی زنانه در داشتن زندگی جنسی فعال را نشان میدهند.

در مجموعه بررسی هایی که در کتاب ” انچه زنان میخواهند ” این نکته خاطر نشان گردیده است که این اعتقاد که در سکس زنان منفعل و مردان فعال هستند و زنان تنها زماینکه از رابطه عاطفی با جنس مخالف داشته باشند برانگیختگی جنسی در انان متبلور میگردد از اعتبار زیادی برخوردار نبوده و اینگونه واکنش های رفتاری از سوی زنان و مردان  صرفا به دلیل پیش فرض های فرهنگی تحمیل شده از سوی جامعه اعتبارپیدا نموده اند

در تحقیقی که چیورز در زمینه تفاوت عکس العمل های جنسی مردان با زنان انجام داده نشان داد شد که زمانیکه ویدئو های جنسی با محتوای متفاوت چون صحنه هایی از رابطه جنسی مرد با زن ، مرد با مرد ، زن با زن ، خود ارضایی مرد ، خود ارضایی زن ، رابطه جنسی دو میمون با یکدیگر برای مردان و زنان به نمایش گذاشته  و میزان برانگیختگی جنسی انان مورد سنجش قرار گرفت نشان داد که برانگیختگی جنسی در زن از انعطاف بیشتری نسبت به برانگیختگی جنسی مرد برخوردار است چرا که در صحنه های تحریکی ، زنان نسبت به تمامی فرمت های جنسی اعم از مرد با زن ، زن با زن ، مرد با مرد و حیوانات از خود برانگیختگی جنسی نشان میدادند لیکن مردان بسته  و براساس  گرایش جنسی خود برانگیختگی جنسی بروز میدادند. بدین معنا که  مردان غیر همجنس گرا به صحنه های رابطه جنسی مردان با مردان برانگیختگی جنسی نشان نمیدادند و یا مردان هم جنسگرا برانگیختگی جنسی تنها به صحنه هایی که مردان با یکدیگر بودند داشتند. از سویی صحنه رابطه جنسی حیوانات یا یکدیگر سوژه برانگیزاننده جنسی موثری برای مردان همجنسگرا و غیر همجنسگرا نبوده است  لیکن زنان در همه اشکال چیدمان جنسی توانایی برانگیختگی جنسی از خود نشان میدادند گو اینکه پس از انجام ازمایش وقتی از زنان پرسیده میشد که نسبت به کدام صحنه جنسی برانگیختگی جنسی داشتید غالبا صحنه هایی که به شکل معمول انتظار میرود زن دچار برانگیختگی شود را ذکر میکردند یعنی صحنه هایی که در ان زنی با مردی در حال انجام رابطه جنسی است در حالیکه دستگاههای متصل شده به ارگان جنسی برانگیختگی جنسی انان را در ابعاد وسیعتر با محرک های دیداری مختلف نشان داده بودند که انها برای همه صحنه ها دچار برانگیختگی شده بودند . علت را  شاید اینگونه بتوان  معنا کرد که  زنان از صحنه های برقراری رابطه جنسی از نظر بدنی دچار برانگیختگی میشدند ،  ولی از نظر فکری و اینکه خود مایل به انجام  همان رفتار باشند در گفتار آنرا برانگیزاننده تلقی نمیکردند.

چیورز نتیجه گیری میکند که زنان حتی بیش از مردان نسبت به محرک های دیداری و فیلم های سوپر واکنش جنسی و برانگیختگی دستگاه تناسلی دارند و این درحالیست که برانگیختگی جنسی در مردان فاقد این گستردگی است

در این راستا دکتر فیشر معتقد است تاثیرات و تلقینات فرهنگی باعث گشته تا مردان و زنان بر اساس انتظارات و استانداردهای مورد قبول جامعه رفتار جنسی خود را جلوه دهند. زمانیکه زنان و مردان در رفتار های مختلف زندگی خود رفتاری متفاوت با انتظارات جامعه از خود نشان میدهند خیلی زیاد مورد نقد قرار نمیگیرند ولی وقتی پای مسائل جنسی در میان میاید ما از زیر نقد رفتن ابا داریم روشنتر اینکه وقتی مردی  برخلاف انتظار جامعه خانه داری کند یا زنی رانندگی کامیون را پیشه خود سازد خود درگیری کمتری را تجربه میکند تا زمانیکه در زندگی جنسی مردی مشخص شود که رابطه جنسی ندارد یا زنی که رابطه جنسی زیادی دارد. لذا همه ما به گونه ای سعی در تصویر سازی جنسی داریم که در ان زندگی جنسی ما مشابه با نرم جامعه ارزیابی گردد.

دکتر فیشر روانشناس و مدرس دانشگاه  ، در تحقیقی که بر روی 239 دانشجوی 18 تا 25 ساله انجام داد از انان خواسته بود تا در پرسشنامه ای که از انها در مورد فعالیت های مختلف روزانه انان سوال شده بود شرکت جویند . در طول انجام این تحقیق ازمودنی ها یکبار با دستگاه دروغ سنحی که به بدن انان وصل شده بود به سوالات پاسخ داده بودند و یکبار بدون اتصال دستگاه دروغ یاب .

نتیجه این پژوهش نشان داده بود که مردان در رابطه با رفتار جنسی خود تمایل داشتند خود را به تصویر جامعه پسند ” مردانه ” یا ” مرد واقعی ” نزدیک تر نشان دهند . لذا زمانیکه به دستگاه دروغ سنج وصل نبودند بیش از زمانیکه به آن وصل بودند تمایل داشتند تعداد شرکا جنسی خود را بالا و زندگی جنسی خود را فعال جلوه دهند . به همین نسبت زنان نیز زمانیکه به دستگاه دروغ سنج متصل نبودند بیش از زمانیکه وصل بودند تعداد شرکا جنسی خود را کم جلوه میدادند . آمار بدست امده از پاسخ های متفاوت مردان و زنان  با و بدون وصل دستگاه دروغ سنج نشان از تلاش آنهادر نزدیک جلوه دادن رفتار جنسی با انتظارات جامعه دارد  . دکتر تری فیش معتقد است : رفتار جنسی زمینه است که زنان و مردان نسبت به آن حساسیت و ملاحظه دارند لذا سعی میکنند حدالمقدور مطابق با استاندارد های جامعه عمل کنند

  شاد و پیروز باشید و شعار همیشگی را در گوش که : سکس بهتر زندگی بهتر

دکتر مریم محبی رواندرمانگر و سکس تراپست

Tel: 905-597-1622

www.maryammohebbi.com

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram