Articles (مقالات)

خوابهای جنسی در زن و مرد

خوابهای جنسی در زن و مرد

خوابهای جنسی در زن و مرد

اگر چه یافته های علمی تاکنون نشان میداده که مردان دو برابر زنان خواب جنسی میبینند ، لیکن امروزه محققین چنین تفاوتی را در نوع خواب های زن و مرد مشاهده نمیکنند. در پژوهشی که از سال 1960 تا کنون دانشگاه مونتریال کانادا در این زمینه بدان اشتغال داشته است ادعا شده که هشت درصد از محتوای خواب زنان را رویاهای مربوط به مسایل و موضوعات جنسی تشکیل میدهد.علت بالارفتن خواب های جنسی در زنان در طی این چهار دهه ، میتواند به شکل واقعی افزایش تمایلات و تفکرات جنسی در زنان و یا آزادی و راحتی بیشتر زنان در افشا و بیان کردن رویاهای جنسی خود میباشد.

از سویی این تحقیقات نشان داده اند که رویاهای جنسی در مردان بیشتر حول برقراری رابطه جنسی با افراد خیالی و ذهنی وبیگانه میگردد در حالیکه زنان بیشتر شریک جنسی فعلی و یا قبلی خود که با او آشنایی داشته اند را در رویاهای جنسی خود دارند. همچنین رویاهایی که در آن فرد با چند نفر ارتباط جنسی داشته در مردان دو برابر زنان گزارش شده است. رویاهایی که در آن فرد با افراد مشهور و بالا از نظر رتبه اجتماعی و اقتصادی ارتباط جنسی دارد در زنان دو برابر مردان گزارش شده است که در توجیه آن میتوان به نظریه روانشناساسی تکاملی استناد کرد که درآن ادعا شده زن به شکل غریزی بدنبال جفت قوی و پرتوان میگردد تا به اتکا او به بقا خود و فرزندان ادامه دهد ، در حالیکه همچین الزامی برای مرد موجود نبوده و قدرت و اشتهار به عنوان قاکتور انتخاب جفت بیرنگ جلوه گر بوده است. نکته دیگر اینکه در رویاهای زنان صحنه های که در آن فرد مجبور به برقراری جنسی شده باشد و زن علی رغم میل خود تن به رابطه جنسی داده باشد دو برابر مردان گزارش شده است.

آنچه مسلم است تفاوت های جنسیتی درمحتوای رویاهای جنسی بیانگر تفاوت های این دو گروه در زمینه های نیازها و تجارب و علاقه مندیها و نگرشهای جنسی خاص هر یک میباشد که بدون تاثیر از پدیده های تجربه شده در طی روز و آنچه بر فرد در اوقات بیداری میگذرد نمیباشد.

Please follow and like us:

Leave a Reply

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram